Društvo za Elektroniku, Telekomunikacije, Računarstvo, Automatiku i Nuklearnu tehniku (ETRAN) je nevladino, neprofitno, dobrovoljno, vanstranačko udruženje osnovano na neodređeno vreme koje okuplja stručnjake radi ostvarivanja ciljeva u oblasti elektronike, telekomunikacija, računarstva, automatike i nuklearne tehnike, kao i u drugim oblastima u kojima se koriste metode i tehnike iz područja delatnosti Udruženja.

Udruženje je pravni naslednik ranijeg Jugoslovenskog saveza za elektroniku, telekomunikacije, automatiku i nuklearnu tehniku (ETAN) koje je osnovano juna 1953. godine.

Ciljevi i zadaci ETRAN-a:

  • Podsticanje stvaralaštva u oblastima elektronike, telekomunikacija, računarstva, automatike, nuklearne tehnike i srodnih tehničkih disciplina
  • Naučna aktivnost namenjena napretku teorije i prakse u oblastima svog delovanja, kao i multidisciplinarnih, interdisciplinarnih i transdisciplinarnih aktivnosti koje uključuju ove oblasti
  • Obrazovna aktivnost namenjena napretku obrazovnih procesa i inoviranju znanja u oblastima svog delovanja
  • Profesionalna aktivnost usmerena ka unapređenju oblasti svog delovanja i njihovog mesta i uloge, unapređenju odnosa prema društvu u celini, kao i prihvatanju svih etičkih i drugih standarda
  • Obezbeđenje kvaliteta kroz efikasnu integraciju postojećih i novih tehnologija i znanja u okviru oblasti svog delovanja
  • Ostvarivanje kontakata sa međunarodnim organizacijama i međunarodnim organima od značaja za oblasti svog delovanja, kao i predstavljanje aktivnosti članova ETRAN-a

Delatnost ETRAN-a odvija se u okviru sledećih stručnih sekcija:

Elektronika
Razvoj elektronskih kola; modelovanje, analiza i projektovanje elektronskih kola i sistema, projektovanje i primena programabilnih, mikroračunarskih i VLSI kola, elektronika mikoprocesora i mikroračunara, elektronski sistemi za prenos, kontrolu i upravljanje podacima u realnom vremenu, algoritmi i fizička realizacija paralelnih implementacija i veštačka inteligencija, razvoj elektronskih metoda i sistema merenja, prikupljanje i obrada mernih podataka, obrada signala, virtuelna instrumentacija, elektronika velike snage, elektronski sistemi u elektroenergetici sistemi napajanja eletronskih i komunikacionih uređaja, radiofrekventna elektronika, televizijski sistemi, elektronika u medicini i medicinska instrumentacija, medicinski elektronski informacioni sistemi.

Telekomunikacije
Bežične komunikacije, optičke komunikacije, satelitske komunikacije, M2M komunikacije, mreže,protokoli i servisi sledeće generacije, senzorske mreže, teorije informacija i kodovanje, radio sistemi, MIMO sistemi, feding i diverziti prijem, multipleksni  prenos CDMA,OFDM, TDMA, FDMA, digitalna obrada telekomunikacionih signala, komunikacioni softver inmultimedijalne aplikacije, softverski radio, kognitiv radio.

Računarstvo
Teorijske osnove računarstva, arhitekture računara, računarski hardver, sistemski softver računara, računarske mreže i Internet,  VEB  tehnologije i alati, sveobuhvatno i mobilno  računarstvo, tehnologije elektronskog poslovanja i sistemi softverske arhitekture, softversko inženjerstvo, baze podatka, programski jezici i prevodioci, računarska grafika i obrada slike, multimediji, računarska simulacija, informacioni sistemi, sigurnost i zaštita informacija.

Automatika
Multivarijabilni sistemi upravljanja pogonima i industrijskim procesima; različite strategije upravljanja, upravljački računarski sistemi; modelovanje i simulacija dinamičkih sistema; stohastički sistemi, detekcija i estimacija, adaptivno upravljanje.

Nuklearna tehnika
Fizika i tehnika  nuklearnih reaktora; termo hidromehanika nuklearnih reaktora, upravljanje nuklearnim reaktorima, fizika i tehnika akceleratora, analize nuklearne kritičnosti i radiojacione sigurnosti nuklearnih postrojenja, zaštita od jonizujućeg zračenja, korišćenje nuklearnih reaktora, akceleratora i izvora jonizujućeg zračenja.

Akustika
Fizička akustika; generisanje zvuka i prostiranje zvučnih talasa; ultrazvuk; hidroakustika; seizmički talasi; bioakustika; fiziološka i psihološka akustika; analiza, sinteza i obrada govora; govorne komunikacije; akustika prostorija; zaštita od buke i vibracija; građevinska akustika; muzička akustika; obrada akustičkih signala; elektroakustički pretvarači; audiouređaji i sistemi.

Antene i prostiranje
Elektrostatika; elektromagnetna polja; elektromagnetna kompatibilnost, antene; jonosfera i prostiranje, prostiranje talasa kod V2B komunikacije.

Biomedicinska tehnika
Biosignali, biomehanika, biomaterijali, merenja i instrumentacija za klinička merenja, metode i instrumentacija za medicinsko oslikavanje, biomedicinski terapijski uređaji, biomehanika, biomaterijali, modeliranje biofizičkih sistema, metode, instrumantacija u neuronima, rehabilitaciono inženjerstvo, robotika u medicini, informacioni sistemi u medicini, telemedicina.

Veštačka inteligencija
Teorijski i praktični aspekti; kodifikacije i reprezentacije znanja, inteligentnih korisničkih interfejsa, mehanizma zaključivanja, mašinskog učenja, heurističkih pretraga i sistema za rešavanje tradicionalno teških problema; sistemi za prepoznavanje oblika-analiza i sinteza; neuronske mreže; arhitekture, algoritmi obučavanja i evaluacija; hibridni sistemi.

Elektroenegetika
Sistemi za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije; planiranje, upravljanje i zaštita elektroenergetskih sistema; informacione tehnologije u elektroenergetici; električne mašine, energetički pretvarači i metode upravljanja i kontrole, elektromotorni pogoni; elektrotermija; oprema, merenja i merni pretvarači, kvalitet električne energije, obnovljeni izvori električne energije.

Električna kola, električni sistemi i obrada signala
Opšta teorija električnih kola i sistema; analogni i digitalni filteri; digitalna obrada signala; linearne i nelinearne metode analize signala, obrada signala u multimedijalnim sistemima, sistemi i algoritmi digitalne obrade slike; veštačke neuralne mreže i njihova primena, fazi i neurofazi sistemi, teorija haosa i primena,  analiza i sinteza eletkričnih kola i sistema; projektovanje i realizacija električnih kola; simbolička analiza kola primenom računara.

Metrologija
Realizacija osnovnih i izvedenih veličina SI sistema jedinica; zakonska metrologija, standardi, metode kalibracije i komparacije etalona; statistička obrada rezultata merenja i procena merne nesigurnosti; apsolutna merenja električnih i neelektričnih veličina; razvoj nacionalnog metrološkog sistema.

Mikroelektronika i optoelektonika
Fizička elektronika; poluprovodničke i mikrosistemske tehnologije; nanonauka i nanotehnologije,modelovanje i simulacija; projektovanje; merenje i  karakterizacija; kvalitet i pouzdanost; diskretne komponente; integrisana kola; sistemi, senzori i aktuatori; optoelektronika i fotonika; inteligentne komponente i sistemi.

Mikrotalasna tehnika, tehnologije i sistemi
Sistemi za vođenje mikro i submilimetarskih talasa. Mikrotalasne antene, MIMO sistemi i rotiranje EM talasa. Mikrotalasne i submilimetarske tehnologije. Mikrotalasna tehnika i sistemi. Modelovanje, simulacija i projektovanje mikrotalasnih i submilimetarskih komponenata, podskupova i telekomunikacionih sistema; Radiodifuzni sistemi; Fotonika. Merenja u RF, mikrotalasnom i optičkom opsegu frekvencija. Zaštita od EM zračenja.

Novi materijali
Opšti fenomeni; oksidna i neoksidna keramika; tankoslojne strukture; fulereni; ugljenični materijali; kompoziti; metalurgija praha; fizička metalurgija.

Robotika i fleksibilna automatizacija
Kinematika i dinamika robota; upravljanje robotima; razvoj robota i robotizovanih sistema; razvoj i upravljanje fleksibilnim proizvodnim sisatemima.