Kolektivni članovi ETRAN-a

1. Elektrotehnički fakultet, Beograd

2. Elektronski fakultet, Niš

3. Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo

4. Fakultet tehničkih nauka, Čačak

5. Fakultet organizacionih nauka, Beograd

6. Elektrotehnički fakultet, Banja Luka

7. Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

8. Saobraćajni fakultet, Beograd

9. Tehnološko metalurški falultet,Beograd

10. Univerzitet Singidunum, Beograd

11. Institut Iritel a.d, Beograd

12. Institut Mihajlo Pupin, Beograd

13. Institut tehničkih nauka SANU, Beograd

14. Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta, Beograd

15. Beogradska akademija poslovnih i tehničkih strukovnih studija, Beograd

16. Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd, Beograd

17. Akademija tehničko vaspitačkih strukovnih studija, Niš, Srbija

18. Vlatakom, Beograd

19. Državni Univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar

20. Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica

21. Akademija strukovnih studija kosovsko metohijska, Leposavić

22. Mašinski fakultet, Beograd

23. Naučno tehnološki park Čačak

24. Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Univerzitet u Beogradu, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju