Награде за најбоље радовеНаграда

Списак награђених радова са овогодишње конференције ( ETRAN / IcETRAN 2019)

Награђени радови по секцијама

Награђени радови младих аутора


Друштвo за ЕТРАН проглашава најбољи рад на секцији узимајући у обзир обе конференције: ЕТРАН и IcETRAN. У конкуренцији су сви радови који су прихваћени и приказани на конференцијама без обзира да ли је презентација била орална или у облику постера. Одлуку о награди доноси научни одбор конференције, а предлог дају председништво секције и председавајући сесија у оквиру секције. Секције могу да одлуче да ни један рад не треба да буде предложен као најбољи рад.

Сви аутори одабраног рада су равноправно добитници. Награђеним ауторима уручује се диплома Друштва за ЕТРАН на следећој конференцији. Аутори награђеног рада добијају позив да модификовану верзију рада пошаљу за публиковање у специјалном броју једног од научних часописа категорије М24, М51 или М52 са којима сарађује ЕТРАН. Сваки часопис спроводи уобичајену рецензију радова који су поднети за штампање.


Друштвo за ЕТРАН награђује најбољи рад младог истраживача1 из Србије на секцији2 узимајући у обзир обе конференције: ЕТРАН и IcETRAN. Одлуку о награди доноси научни одбор конференције, а предлог дају председништво секције и председавајући сесија у оквиру секције.

Награда се додељује само првом аутору. Кандидат за награду мора бити први аутор на раду и мора лично излагати рад у оквиру оралне презентације или постера.

Награђеном аутору уручује се специјална диплома Друштва за ЕТРАН на следећој конференцији. Награђеном младом истраживачу је на тој следећој конференцији плаћен једнодневни смештај да би му била уручена диплома. Награђени млади аутор је ослобођен плаћања котизације на следећој конференцији ако му рад буде прихваћен, и то право не може да пренесе на другог.

Награђени млади истраживач добија позив да проширену верзију награђеног рада поднесе на потенцијално објављивање у специјалном броју научног часописа Serbian Journal of Electrical Engineering. Поднети рад ће бити рецензиран по уобичајеној процедури часописа.

Сви остали награђени радови стичу право да проширену верзију рада бесплатно публикују у специјалном броју једног од научних часописа категорије М24, М51 или М52 са којима сарађује ЕТРАН: Science of Sintering, Nuclear Technology & Radiation Protection, Serbian Journal of Electrical Engineering, Telecommunications, Microwave review, Electronics или Facta Universitatis.

Да би искористили ову погодност, награђени морају обавезно да се јаве у Секретаријат ЕТРАН-а (видети страницу Контакт) Мирјани Јованић.

1 Млади истраживач је дефинисан као студент редовних академских, мастер и докторских студија чија старост у години за коју се додељује награда, не прелази 25, 27, 40 година респективно. Ови подаци обавезно се наводе на пријавном листу приложеном уз рад који конкурише за награду.

2 Награда се додељује ако на секцији има бар осам радова и најмање три рада младих истраживача. Уколико секција има више од 24 рада, и најмање 9 младих истраживача могу се доделити две награде. Секција може донети одлуку да не додели награду ниједном истраживачу.